FKTK: Latvijas mājsaimniecību uzkrājumi pakāpeniski palielinās

23. oktobris, 2013

Būtiski samazinoties mājsaimniecību kredītu slogam, pēc pēdējo trīs gadu stagnācijas perioda 2013. gadā ir atsācies pakāpenisks Latvijas mājsaimniecību kopējo noguldījumu pieaugums. Šāds pavērsiens līdzekļu novirzīšanā uzkrājumiem ir vērtējams kā tendence, liecina Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) un Latvijas Bankas statistikas datu analīze par 2013. gadu.

Salīdzinot ar 2007. gadu, kad banku izsniegto kredītu apmērs bija teju divreiz lielāks nekā iedzīvotāju noguldījumi, patlaban šī attiecība ir vērtējama kā samērīgāka – kredītos izsniegti 4.42 miljardi latu, bet noguldījumos uzkrāti 2.98 miljardi (1.att).

1.att. Rezidentiem izsniegtie kredīti un no rezidentu mājsaimniecībām piesaistītie noguldījumi Latvijas komercbankās, milj. LVL.

Latvijas iedzīvotāji kopumā š.g. 2. ceturksnī gan noguldījumos, gan cita veida ieguldījumos ir uzkrājuši 4.71 miljardu latu (2007. gadā – 3.82 miljardus). Visvairāk līdzekļu uzkrāti noguldījumos – 2.98.miljardi. latu, tad seko pensiju sistēmas 2. līmenis ar 1.08 miljardu, 149 miljoni latu ieguldīti privāto pensiju plānos, 143 miljoni – ieguldījumu fondos, 115 miljoni – parāda vērtspapīros, 113 miljoni – akcijās un tikpat arī dzīvības apdrošināšanā ar uzkrājumu, 9 miljonus latu savukārt glabā krājaizdevu sabiedrības, bet mazāk nekā 3 miljonus latu – tirgum piesaistītie apdrošināšanas līgumi (2.att.).

2.att. Latvijas iedzīvotāju uzkrājumi (neskaitot skaidrās naudas uzkrājumus), milj. LVL.

*datu avots FKTK un Latvijas Banka

Mājsaimniecību kredītu sloga samazināšanās, tos atmaksājot, ļauj novirzīt vairāk līdzekļu uzkrājumiem un ieguldījumiem. Būtiski, ka Latvijas iedzīvotāji patiešām daļu līdzekļu novirza šādiem mērķiem. Šāds pavērsiens ir uzskatāms par tendenci, jo pēc vairāku gadu stagnācijas 2013. gadā ir atsākusies noguldījumu palielināšanās, un tā skaidrojama gan ar darba algu pieaugumu valstī, gan zemo inflācijas līmeni, kas mājsaimniecībām ļauj sajust patiesu ienākumu palielinājumu un dod iespēju tos novirzīt savas finansiālās ilgtspējas stiprināšanai.