Stratēģija

Īsteno Latvijas iedzīvotāju finanšu pratības stratēģiju 2021.–2027. gadam

22. marts, 2021

Lai pilnveidotu Latvijas iedzīvotāju naudas prasmi, rūpētos par finanšu drošību un ilgtspēju, izstrādāta Latvijas iedzīvotāju finanšu pratības stratēģija 2021.–2027. gadam.

Kopš 2014. gada Latvijā finanšu pratības koordinēšanu nodrošina Finanšu un kapitāla tirgus komisija, veidojot starpinstitūciju darba grupu, iesaistot plašu ieinteresēto pušu loku gan no finanšu un izglītības, gan nevalstiskā sektora. Plašā finanšu pratības darba grupā arī izstrādāta Latvijas iedzīvotāju finanšu pratības stratēģija 2021.–2027. gadam, partneriem, kopīgi izvirzot mērķus un vienojoties par veicamajiem uzdevumiem nākamajos septiņos gados.

To, ka finanšu pratība ir ļoti svarīga, mums parādīja un joprojām rāda Covid-19 pandēmija. Laba naudas prasme sniedz iespējas būt noturīgiem pret dažādiem finanšu satricinājumiem, bet tad, kad to nav, vairot savu labklājību. Esam gandarīti un sakām paldies par plašo partneru iesaisti stratēģijas izstrādē, kopīgas nākotnes vīzijas radīšanā un mērķu uzstādīšanā. Naudas prasme ir pilnveidojama mūža garumā, tāpēc aicinu ikvienu uzņemties atbildību par savu finanšu pratību, un arī institūciju līmenī atvēlēt nepieciešamos resursus un pievērst pietiekamu uzmanību šai jomai,” atzīst FKTK priekšsēdētāja Santa Purgaile

Stratēģijā izvirzīti trīs mērķi:

  • Uz ilgtspējību vērsta finanšu pratības kultūra un kompetenču pilnveide.
  • Atbilstošas finanšu vides kvalitātes nodrošināšana.
  • Finanšu pratības stratēģiskās plānošanas ietekmes palielināšana, sasaistot to
    ar valsts stratēģiskās plānošanas dokumentiem, plašāk un efektīvāk
    iesaistot ieinteresētās puses.

Katra mērķa īstenošanai ir definēti nepieciešamie darbības virzieni , kuros noteikti veicamie uzdevumi, sasniedzamie rezultāti, sasniegumu rādītāji, mērķa grupas, iesaistītās puses, atbildīgās institūcijas un nepieciešamie resursi. Ik gadu stratēģija tiks papildināta ar darbības plānu, kurā iekļautas konkrētajā gadā plānotās aktivitātes.